Skip to content

Contract Al

Contract Servicii de Marketing OF (4)

nr. 16/2022

I. Partile contractante

Art. 1. Prezentul contract s-a incheiat intre: S.C. .SEO Works SRL, cu sediul in .Bumbesti-Jiu, adresa Str. Parangului Nr.29, telefon 0767926677, e-mail booking.lct@gmail.com, inregistrata la Registrul Cometului  J18/294/2018, CIF: 39141749 cont curent IBAN: RO20BRDE200SV59111112000 deschis la BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE reprezentata prin Daianu Valeriu, denumit in continuare executant

si XXXXXX, domiciliat in XXXXXXXXXX si identificat cu CI Seria XXXX

II. Obiectul contractului

Art. 2. Executantul va presta beneficiarului urmatoarele servicii:
  •  a. activitati legate de promovarea contului de pe platforma OnlyFans.com a beneficiarului,dar care poate suferi modificari ulterior, precum si crearea/adaugarea de continut pe alte platforme similare, doar cu acordul beneficiarului;
  • b. studii de piata efectuate;
  •  c. activitati de publicitate;
  • d. participare la evenimente in mediul virtual;
  • e. realizare materiale si documentatii in vederea promovarii, care includ dar nu se limiteaza la promovare in social media, site-uri de nisa, comunicate de presa.

III. Onorariul cuvenit

Art. 3. Onorariile executantului reprezinta 40% din incasarile realizate pe platforma OnlyFans, si alte platforme similare, monetizate create pe durata contractului, si se vor achita in baza unei facturi emise de catre acesta in numele beneficiarului, lunar, la sfarsitul fiecarei luni calendaristice.

IV. Durata contractului

Art. 4. Durata prezentului contract este de 3 luni, cu incepere de la data semnarii prezentului contract. Art. 5. Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional la prezentul contract, incheiat cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii prezentului contract.

V. Comunicari / Notificari

Art. 6. In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti . Comunicarea poate fi facuta si telefonic, fax sau e-mail, sub conditia instiintarii reprezentantului legal al societatii.

VI. Incetarea contractului

Art. 7. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: a. partile convin de comun acord incetarea contractului b. expirarea celor 3 luni calendaristice de la data semnarii contractului c. neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor de catre una din parti

VII. Forta majora

Art. 8. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti in scris sau telefonic, in termen de maximum 3 (trei) zile de la aparitie.

VIII. Litigii

Art. 9. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, solutionarea se va face prin arbitraj de catre institutiile competente de pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu regulile sale de procedura arbitrala. Partile se obliga sa execute intocmai decizia arbitrajului.

IX. Clauze finale

Art. 10. Prezentul contract s-a incheiat azi, 18/04/2022 in 2 exemplare, cate una pentru fiecare parte si contine 2 pagini.
GDPR(Required)
Sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin mijloacele si in scopurile mentionate in Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor personale.
Am Luat la Cunostinta(Required)